قفسه

شاهنامه در هنر مدرن و معاصر ایران

متافیلوسوفی؛ از نشست های فلسفه چیست

فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی

تلویزیون و سلطۀ ژورنالیسم، پییر بوردیو

عینیت تاریخی از منظر وبر

تبارشناسی اخلاق، فردریش نیچه

مناظر و مزایای فلسفه

مناظر و مزایای فلسفه برای دانلود کلیک نمایید

پروست و نشانه ها، ژیل دلوز

دیالکتیک روشنگری؛ تئودور آدورنو، ماکس هوکهایمر

ایرانی ها چه رؤیایی دارند؛ میشل فوکو

پروست و من، رولان بارت

بررسی کتاب تمهیداتی بر نظریۀ زبان

اخلاق صغیر، تئودور آدورنو

اخلاق صغیر- تئودور آدورنو

ارتباطات در جهان معاصر

سلسله نشست های ایده ایران، ایران در سده میانه

آراء متفکران درباره هنر

آشنایی با ادبیات تطبیقی، رادیو فرهنگ

ادبیات مشروطه؛ مقالات فتحعلی آخوندزاده

پییر بوردیو و جمهوری ادبی، دکتر یوسف اباذری

وظیفه ادبیات؛ مجموعه مقالات

هنر نویسندگی خلاق

همایش نشانه شناسی اجتماعی، دکتر فرزان سجودی

تخیل مکالمه ای، میخاییل باختین

مبانی فلسفه هنر

مبانی فلسفه ی هنر- آن شپرد

جامعه مصرفی؛ اسطوره ها و ساختار ها، ژان بودریار

نقد ادبی