پیشنهاد سردبیر

چیستی و چگونگی نئولیبرالیسم در جامعۀ ایران ؟

برخلاف لیبرالیسم که فلسفه ای سیاسی برآمده از آراء جان لاک، توماس هابز و جان استوارت میل، مبنی بر حداکثر آزادی های فردی و عدم مداخلۀ دولت در امور اقتصادی بود، “نئولیبرالیسم” از آغاز برنامه ای اقتصادی بود که به تدریج در تمام ارکان و ساختارهای سیاسی و فرهنگی جهان مدرن نفوذ پیدا کرد. چنانکه امروز در بیشتر جوامع در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی آثار و شواهد آن قابل مشاهده است…

اطلاعات بیشتر

 

“ویروس کرونا و نظم اجتماعی”

ثبت بیش از هشت میلیون سفر نوروزی در روزهای نخست فروردین ماه 99 و در بحبوحۀ شیوع ویروس کرونا در کشور و در شرایطی که تمام مسئولین دولتی و کارشناسان بهداشتی نسبت به هر گونه تجمع و حتی خارج شدن افراد از منزل هشدار داده بودند، نشان از گونه‌‌ای رویکرد یا رویه‌‌ای فرهنگی- اجتماعی دارد که اگر نه با مؤلفه‌‌های سیاسی به آنارشیسم تعبیر شود، دست‌‌کم می‌‌توان آن را نوعی بی‌‌نظمی اجتماعی دانست…

اطلاعات بیشتر

ایمنی گله‌‌ای و تدابیر فله‌‌ای

بنا بر برآوردهای دولت فخیمۀ تدبیر و امید، تدبیر بر آن شد که مردم با حفظ فاصلۀ اجتماعی هوشمند به خیابان‌‌ها بروند و مشغول کسب و کارشان شوند و امید بر آنکه هوش این ویروس مرموز و موذی به هوشمندی شهروندان و دولت فخیمۀ ما نرسد، که نمی‌‌رسد! مگر به قول رییس جمهور عزیزمان نمی‌‌بینید؛ همۀ کشورها و دولت‌‌های دیگر در ماهواره و اینجا و آنجا حیران …..

اطلاعات بیشتر